Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Lochner Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6760 Kistelek, Kossuth u. 6-8. , telephelye: 6760 Kistelek, Kossuth u. 6-8. , a Csongrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által bejegyzettgazdasági társaság, cégjegyzékszám: 06 09 001430 , adószám: 10644278-2-06 a továbbiakban: Vállalkozó) és az Lochner Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (igénybe vevő az a természetes, illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe, a továbbiakban Ügyfél/Fogyasztó) Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek)

 

1.Általános tudnivalók, a Felek közti szerződés létrejötte

1.1.Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, mely a www.videosecurity.hu oldalon (a továbbiakban: vállalkozás) keresztül történik. Továbbá, jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely a jelen szerződében meghatározott Felek között jön létre.

1.2.A vállalkozásban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv”) szabályozza, azzal hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5. § (2) és 6. § (2)-ben foglaltak.

1.3.A vállalkozásban feltüntetett termékek megjelenítése vásárlásra történő felhívásnak minősül. A vállalkozásban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.4.A szerződés a rendelés visszaigazoló e-mail Ügyfél általi fogadásával, és a rendelés Fogyasztó általi nyugtázásával jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: rendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet az Ügyfél a Vállalkozó ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen, vagy telefonon). A megrendelés útján létrejött szerződés a Vállalkozó iktatja, azt a Fogyasztó kérésére utólagosan hozzáférhetővé teszi.

A szerződés megkötése ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősül.

 

1.5.Ügyfélszolgálat: Lochner Kft.

Ügyfélszolgálati iroda helye: 6724 Szeged, Vásráhelyi Pál u. 3-5.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 8:00-16:00

Telefonszám: +36 30 436 5844

E-mail: info@lochner.hu

 

2.Regisztráció

2.1.A Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap pontos, hiánytalan kitöltésével valósul meg a regisztráció.

2.2.A Vállalkozót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vállalkozót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Vállalkozónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

3.Megrendelés

3.1.A vállalkozásban szereplő termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni.

3.2.Ha vásárlás előtt kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Ügyfélszolgálatunk elérhetőségeit az 1.5. pontban találja.

3.3.A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az átlagos forgalmi adót magában foglalja. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.4.A termékek részletes leírás oldalán a kosárba teszem gombra kattintva lehet a megvásárolandó termékeket a bevásárló kosárba helyezni.

A megrendelendő termékek darabszámát a kosár oldalon van lehetőség módosítani.

Amennyiben valamilyen terméket ki szeretne venni a kosárból, úgy kattintson a kosár oldalon a termék neve mellett található X jelre!

3.5.A szállítási cím oldalon kell kiválasztania, hogy hova kéri a termék kiszállítását. Lehetősége van a regisztráció módosításánál újabb szállítási címeket felvenni, vagy egy régebben megadott címedet módosítani.

3.6.Jelenleg csak Magyarországra történő kiszállítást vállalunk. A kiszállítást futárszolgálat biztosítja. Erről részletesebben lejjebb.

3.7.A szállítási cím kiválasztása után a rendelés megerősítése oldalra jut. Itt, miután áttekintette a rendelése paramétereit és mindent rendben talált, a rendelés elküldése gombra kattintva tudod leadni a rendelésedet.

Az esetlegesen tévesen elküldött megrendelés módosítására a kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségeken keresztül van lehetőség.

A rendszer a rendelés megérkezése után egy visszaigazoló e-mailt küld a regisztrációkor megadott e-mail címre. Amennyiben ez volt az első rendelése, úgy munkatársaink telefonon is vissza fogják igazolni azt.

3.8.A vállalkozásban megrendelhető termékek árai változásának jogát a Vállalkozó fenntartja azzal, hogy a módosítás a vállalkozásban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az árváltozás a már megrendelt termékekre nem vonatkozik.

3.9.A megrendelést a Vállalkozó csak regisztrált Ügyféltől és akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél a valamely mezőt hibásan tölti ki, úgy hibaüzenetet kap a Vállalkozótól.) A Vállalkozót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.10.Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.11. Vállalkozó az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Vállalkozó ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A megrendelések teljesítését a Szolgáltató által megbízott GLS Hungária Kft. végzi. Amennyiben az Ügyfél az első kézbesítéskor nem tartózkodik a megadott címen, úgy a kézbesítő értesítést hagy arról, hogy megkísérelte a csomagot kézbesíteni. Ezen értesítőn megtalálható a GLS ügyfélszolgálati telefonszáma, így ezt követően az Ügyfél az újabb kézbesítési időpontról is egyeztethet. A szállítási költség maximum 3 sikertelen kézbesítés költségét foglalja magában, afölött az Ügyfelet terheli a további kézbesítések költsége. A megrendelt termékek, illetve kiszállításra feladott csomagok szállítási költsége:

Egységesen bruttó 1500.- Ft

A szállítási költség tartalmazza a csomagolási, szállítási és utánvételi díjat is! Futárszolgálattal történő szállítás esetén kérjük, átvételkor minden esetben saját kezűleg ellenőrizze tételesen a rendelt termék sértetlenségét, a csomagban foglalt egyéb kiegészítőket, a szállítólevélen szereplő adatok helyességét. Amennyiben eltérést észlel, lehetősége van a csomagot visszaküldeni központunkba. Kérjük észrevételéről tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, hogy a felmerült hibát mielőbb korrigálhassuk!

 

4.3. A megrendelt termékek - hétköznaponként 12 óráig beérkezett rendelési igények esetén – várhatóan a megrendelést követő 3. munkanapon kerülnek kiszállításra. De mindig a visszaigazoló e-mailben feltüntetett időn belül. Hétvégén, ünnep- illetve munkaszüneti napon leadott rendeléskor a termék kiszállítása az ezt követő 3. munkanapon történik meg. Abban az esetben ha a megrendelt termék nem szerepel raktáron, úgy az Ügyfelet értesítjük a beszerzés és szállítás várható időpontjáról. Több termék együttes megrendelése esetén a Vállalkozó jogosult a termékeket külön-külön is szállítani, de ezért az Ügyfélnek nem számíthat fel külön költségeket. A Vállalkozónak kártérítési kötelezettsége csak akkor van, ha szándékosságra vagy súlyos gondatlanságra vezethető vissza a szállítási késedelem. Nem illeti meg kártérítés az Ügyfelet az Ügyfélnél felmerült okból előállt szállítási késedelem, valamint vis maior esetén. Az előre egyeztetett időpontban a Megrendelő felelőssége az, hogy a megjelölt helyen átvételre jogosult személy tartózkodjon

 

5. Elállás, Garanciális feltételek

 

5.1.A fogyasztót megilleti az elállási jog, azaz a szerződés egyoldalú megszüntetésének joga. Az elállási határidő alatt a fogyasztónak lehetősége van a terméket kipróbálni, felpróbálni, megvizsgálni, hogy alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra.

 

Az elállási határidő a termék kézhezvételétől számított 8 munkanap, mely idő alatt indoklás nélkül elállhat a fogyasztó a szerződéstől. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Vállalkozó a fogyasztó által a termékre kifizetett összeget 30 napon belül köteles fogyasztó részére megtéríteni. A termék visszaszolgáltatásáról, és annak költségéről fogyasztó köteles gondoskodni. A vállalkozó azonban kérheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

 

A szavatossági igény érvényesítésére a mindenkor hatályos Ptk. szabályai irányadóak, mely alapján kétéves elévülési határidő figyelembevétele lehetséges.

 

6.Egyéb feltételek

6.1.A Vállalkozó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.2.A Vállalkozó a Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Vállalkozó a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki. A Vállalkozó a Partnerek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Az adatvédelmi szabályok elérhetőek a vállalkozás alsó felületén található Adatvédelmi szabályokra kattintva.

6.3.A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

6.4.Adatvédelmi szabályok:

Az Lochner Kft., mint a www.videosecurity.hu tulajdonosa és üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. rendelkezéseire.

 

Az Lochner Kft. kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak, és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás illetve statisztika készítéséhez használja fel.

 

A www.videosecurity.hu adatkezelését kizárólag az Lochner Kft. végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával.

Amennyiben megkereső hatóság felszólítja az Lochner Kft-t adatszolgáltatásra, és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll.

 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

* 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

* 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

* továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet;

* 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (a továbbiakban Be.);

* 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

* 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 

Definíciók:

 

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

 

különleges adat:

 

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 

 

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

Tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat e törvényben meghatározott közvetlen üzletszerzési célok valamelyikére felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

 

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

 

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

Harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

 

A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

 

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

 

 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

 

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:

 

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 

Adatbiztonság:

 

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

 

 

Adatvédelmi Irányelvek:

 

Ön az oldalon történő regisztrációval illetve hírlevelünkre történő feliratkozással hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

 

* az Önnel való kapcsolattartás,

* hírleveleinken keresztül történő rendszeres tájékoztatás,

* közvetlen üzletszerzés,

* piackutatás

* képzések esetén adattovábbítás a kijelölt egyetem részére (kreditpont érvényesítése céljából)

 

Kérjük jelezze, mely adatkezelésekhez nem járul hozzá. Amennyiben tiltakozását nem jelzi, azt úgy tekintjük, adatai az alábbi módon történő kezeléséhez hozzájárul:

 

* postai vagy telefonos úton tájékoztató anyag küldése , információ az Adatkezelőtől

* Ön név és lakcímadatait közvetlen üzletszerzés, piackutatás, közvélemény kutatás és tudományos kutatás céljából harmadik félnek történő átadása

* e-mai címére, mobiltelefonjára elektronikus úton reklámok és egyéb tájékoztató információk küldése

* az Ön adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással értékeljük

* személyes adatait adatfeldolgozás céljából az Adatkezelő az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba is továbbítsa

 

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 

* Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt.

* Az Lochner Kft., mint adatkezelő a hatóságok részére amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

* Más honlapokhoz kapcsoló linkek

* Az oldalon lehetnek más honlapokhoz kapcsoló linkek.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.

Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 

A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

Az Lochner Kft., mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg fogjuk szünteti, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben Ön a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Szeged, 2017 január

Kapcsolódó termékek